kop1 (2K)

Privacyverklaring ZoniŽnclub (GDPR)

ZoniŽnclub wil uw privacy waarborgen en we gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ons uiterste best doen om aan de privacywetgeving (GDPR) te voldoen.

Voor wie is deze verklaring van belang?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, leveranciers. Ook voor lezers van onze nieuwsbrieven en ledenbladen geldt onze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

De vermelde gegevens moeten, met uitzondering van beeldmateriaal, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

Hoe verzamelen wij deze gegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, Ö). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciŽle doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

ZoniŽnclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. ZoniŽnclub verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan tot de beŽindiging van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerkingÖ).

Uw rechten omtrent uw gegevens

Vragen of Klachten

Als ZoniŽnclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

ZoniŽnclub Hoge Hellesemweg 21 9520 Bavegem

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

ZoniŽnclub kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 augustus 2018.